Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Zawartość

Zapraszamy II Rajd Rowerowy

Opublikowany 2023/09/08

Regulamin Rajdu Rowerowego

 

II Rajd Rowerowy - kołujemyw Gminie Działdowo

ORGANIZATOR

Gmina Działdowo
Biblioteka Centrum Kultury Gminy Działdowo

 1. I.      CELE RAJDU:
  1. 1.     Popularyzacja sportu i kultury fizycznej w zakresie bezpiecznej turystyki rowerowej.
  2. 2.     Zwiększenie zainteresowania wycieczkami rowerowymi – poznawanie walorów turystycznych Gminy Działdowo.
  3. 3.     Integracja społeczna środowiska.
  4. 4.     Promocja zdrowego stylu życia.

 

Data i godzina rozpoczęcia Rajdu:

            Zbiórka uczestników Rajdu:
            16 wrzesień 2023 r.( sobota ) godzina 9:00Malinowo (wiata sołecka)
            Start – godzina 9.30

 

 1. II.    ORGANIZATOR

Organizatorem Rajdu Rowerowego jest:

-       Gmina Działdowo.

-       Biblioteka Centrum Kultury Gminy Działdowo.

 

Kierownictwo Rajdu:

Mirosław Zieliński- kierownik Rajdu.

 

 1. III.  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. 1.     Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie Rowerowym ma obowiązek zapoznać się
   z regulaminem.
  2. 2.     Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie do 13.09.2023r. pod numerem telefonu

23 697 0754 w godz. 8.00-14.00 .Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 1. 3.     Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 2. 4.     Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
 3. 5.     Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, jeśli uznają to za konieczne.
 4. 6.     W Rajdzie mogą wziąć udział dzieci powyżej 10 r. ż. wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
  za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 5. 7.     Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią zgłoszoną jako uczestnika Rajdu.
 6. 8.     Wszyscy uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność.

 

 1. 1.     ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

 

 1. 1.     Przestrzegania regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
 2. 2.     Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. 3.     Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 2-5 m.
 4. 4.     Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 5. 5.     W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy kontrolować szybkość
  i hamowanie.
 6. 6.     Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 7. 7.     Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 8. 8.     Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
 9. 9.     Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 10. 10.  Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.

 

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!

 

 1. V.    NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:

 

 1. 1.     Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 2. 2.     Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
 3. 3.     Niszczenia przyrody.
 4. 4.     Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
 5. 5.     Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:

 

 1. 1.     Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2. 2.     Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
 3. 3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 4. 4.     Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

 

 

 

VII. TRASA RAJDU:

Trasa rajdu rowerowego (około 20 km- 2h ) odbędzie się na trasie Malinowo - Krasnołąka - Klęczkowo - Komorniki - Malinowo.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

START–  Malinowo

PÓŁMETEKKlęczkowo- 30 min. przerwy

METAMalinowo

VIII. PODCZAS RAJDU ORGANIZATORZY GWARANTUJĄ:

 1. 1.     Upominki.
 2. 2.     Zabezpieczenie pomocy medycznej.
 3. 3.     Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania Rajdu przez służby porządkowe.
 4. 4.     Ognisko integracyjne na zakończenie Rajdu.

 

VIX. PROGRAM  RAJDU:

09:00              Zbiórka przywiacie sołeckiej w Malinowie

09:30              Start Rajdu.

10.10               Malinowo -Krasnołąka

10:50              Krasnołąka - Klęczkowo

10:50-11:20    Odpoczynek - Kleczkowo

11:55   Klęczkowo - Komorniki        

12:15              Komorniki - Malinowo                     

13:00              Zakończenie Rajdu- wiata sołecka w Malinowie                 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. 1.     Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
  z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
 2. 2.     Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. 3.     Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 4. 4.     Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 5. 5.     Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Kierownika Rajdu wykluczona z dalszego uczestnictwa w Rajdzie.
 6. 6.     Udział w Rajdzie jest dobrowolny.
 7. 7.     Każdy uczestnik Rajdu na starcie otrzyma kamizelkę odblaskową, na mecie Rajdu medal ukończenia

            „ II Rajdu Rowerowego - kołujemy w Gminie Działdowo”.

 

 

Galeria mediów