Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Zawartość

Projekt "Kryminalne zagadki Olsztyna"

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie "Kryminalne Zagadki Olsztyna" prowadzonym przez Wydział Prawa i Administracji, Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt "Kryminalne Zagadki Olsztyna" jest realizowany w celu podniesienia kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego poprzez edurozrywke/eduzabawę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt "Warmińsko - Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0"

Projekt Warmińsko - Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 będzie realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner) z wykorzystaniem doświadczeń sześciomiesięcznego programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) z 2017 roku pod nazwą Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Działania edukacyjne WMUMO 2.0 będą realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Zgodnie z założeniami konkursu, jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji . Cele te osiągane będą poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i budowanie kapitału naukowego wśród młodzieży, poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami i udział w zajęciach laboratoryjnych oraz kawiarniach naukowych. Rozwijanie kompetencji, rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji.

 

Program "Szkolny Klub Sportowy"

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.