Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Burkacie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spburkat.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m. in. niepełna jedność nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, Power Point nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 • zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
 • możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • moduł wyszukiwania.

Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Burkacie.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Efczyński, sp.burkat@gminadzialdowo.pl
 • Telefon 23 697 29 73

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Działdowo
 • Adres: ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
 • E-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl
 • Telefon: 23 697-07-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego

Burkat 46

13-200 Działdowo

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie można dojechać komunikacją zbiorową. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy komunikacji zbiorowej na https://e-podroznik.pl

Opis ogólny budynku Szkoły

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę w połączeniu z halą sportową. Do budynku prowadzi schodami wejście główne, które jest wyposażone w pochylnie i dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Dzięki temu niepełnosprawni mają dostęp do części parterowej budynku. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku od strony sali gimnastycznej. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, pedagoga oraz pokój nauczycielski. Ponadto mieszczą się tam dwie klasy lekcyjne (nauczanie wczesnoszkolne), klasa oddziału „o” oraz stołówka z kuchnią i świetlica.

Z parteru prowadzą wejścia do zaplecza sportowego i sali gimnastycznej a w części górnej budynku mieszczą się sale lekcyjne.

Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, brak jest toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Przed wejściem na teren Szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Załączniki: