Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spburkat.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m. in. niepełna jedność nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, Power Point nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 • zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
 • możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • moduł wyszukiwania.

Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie, przy której znajduje się Punkt Przedszkolny w Burkacie w dniu 2020.10.08

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Efczyński, sp.burkat@gminadzialdowo.pl
 • Telefon 23 697 29 73

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Działdowo
 • Adres: ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
 • E-mail: sekretariat@ugdzialdowo.pl
 • Telefon: 23 697-07-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Punkt Przedszkolny w Burkacie przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego

Burkat 41

13-200 Działdowo

Dojazd

Do siedziby Punktu Przedszkolnego w Burkacie przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie można dojechać komunikacją zbiorową. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 50 metrów.

Rozkład jazdy komunikacji zbiorowej na https://e-podroznik.pl

Opis ogólny budynku Punktu Przedszkolnego

Teren Punktu Przedszkolnego jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę w połączeniu z halą sportową. Do budynku prowadzi schodami wejście główne. Na parterze mieści się sala zajęć oraz toaleta i szatnia. Na półpiętrze znajduje się druga sala zajęć oraz zaplecze kuchenne.

Budynek nie jest w ogóle przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, brak jest toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Przed wejściem na teren Punktu Przedszkolnego znajduje się parking dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Załączniki: